United States of America Visa วีซ่าสหรัฐอเมริกา

วีซ่าสหรัฐอเมริกา

เอกสารการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. สมุดเงินฝากธนาคาร (Bank Book) ถ่ายสำเนาย้อนหลัง
  6 เดือน หรือหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank
  Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
5. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
7. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (Work Permit)
8. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,800 บาท
  (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายอย่างอื่น)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 7 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612