South Africa Visa วีซ่าแอฟริกาใต้

วีซ่าแอฟริกาใต้

เอกสารการขอวีซ่าแอฟริกาใต้
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. สมุดเงินฝากธนาคาร (Bank Book) ถ่ายสำเนาย้อนหลัง
  6 เดือน และหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank
  Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
5. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
7. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (Work Permit)
8. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,350 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-5 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612