Singapore Visa วีซ่าสิงคโปร์

วีซ่าสิงคโปร์

เอกสารการขอวีซ่าสิงคโปร์
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
6. ใบอนุญาตทำงานตัวจริง (Work Permit)
7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,050 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-4 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612