Nepal Visa วีซ่าเนปาล

วีซ่าเนปาล

เอกสารการขอวีซ่าเนปาล
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 875 บาท
  (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 2 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612