Myanmar Visa วีซ่าพม่า

วีซ่าพม่า

เอกสารการขอวีซ่าพม่า
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือรับรองการทำงาน (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
4. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
6. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ นามบัตร (ถ้ามี)
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 810 บาท
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 1,440 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 7 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612