Malta Visa วีซ่ามอลตา

วีซ่ามอลตา

เอกสารการขอวีซ่ามอลตา
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. สมุดเงินฝากธนาคาร (Bank Book) ตัวจริง พร้อมถ่าย
  สำเนาย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร
  (Bank Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
5. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
7. ประกันการเดินทาง ทุนประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท
8. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,520 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 15 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612