Kenya Visa วีซ่าเคนยา

วีซ่าเคนยา

เอกสารการขอวีซ่าเคนยา
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว
3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
4. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,600 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 7 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612