Japan Visa วีซ่าญี่ปุ่น

วีซ่าญี่ปุ่น

เอกสารการขอวีซ่าญี่ปุ่น
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. สมุดเงินฝากธนาคาร (Bank Book) ตัวจริง พร้อมสำเนา
  หรือหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank
  Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
5. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
7. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา
8. สำเนาบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,655 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 5 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612