Israel Visa วีซ่าอิสราเอล

วีซ่าอิสราเอล

เอกสารการขอวีซ่าอิสราเอล
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
5. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน)
7. จดหมายจองโรงแรมที่พักในอิสราเอล หรือ
  จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในอิสราเอล
8. สำเนาบัตรเครดิต
9. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 750 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 7 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612