Iran Visa วีซ่าอิหร่าน

วีซ่าอิหร่าน

เอกสารการขอวีซ่าอิหร่าน
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. หนังสือเชิญ โดยที่ผู้เชิญต้องนำสำเนาหน้าพาสปอร์ตของ
  ผู้เดินทางไปติดต่อที่กระทรวงต่างประเทศในอิหร่าน
5. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,750 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-5 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612