Indonesia Visa วีซ่าอินโดนีเซีย

วีซ่าอินโดนีเซีย

เอกสารการขอวีซ่าอินโดนีเซีย
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
6. สำเนาใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างชาติ
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,380 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612