India Visa วีซ่าอินเดีย

วีซ่าอินเดีย

เอกสารการขอวีซ่าอินเดีย
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2*2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า ต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือน และ
  หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับคนสัญชาติไทย
  2,075บาท คนต่างชาติ 2,475 บาท
  (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารสำหรับคน
  สัญชาติไทย 3-5 วันทำการ คนต่างชาติ 6-8 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612