Hungary Visa วีซ่าฮังการี

วีซ่าฮังการี

เอกสารการขอวีซ่าฮังการี
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. สมุดเงินฝากธนาคาร (Bank Book) ตัวจริง พร้อมสำเนา
  หรือหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank
  Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
5. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
7. ประกันการเดินทาง ทุนประกันขั้นต่ำ 2,000,000 บาท
8. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาและทราบผลภายใน 15 วัน
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612