Egypt Visa วีซ่าอียิปต์

วีซ่าอียิปต์

เอกสารการขอวีซ่าอียิปต์
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate)
  ธนาคารรับรองด้วยเท่านั้น (ภาษาอังกฤษ)
5. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6. ตั๋วเครื่องบินตัวจริง และ ใบจองโรงแรม
8. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 5 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612