Bangladesh Visa วีซ่าบังคลาเทศ

วีซ่าบังคลาเทศ

เอกสารการขอวีซ่าบังคลาเทศ
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป พื้นหลังสีขาว
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 2,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 1,000 บาท (ต้องแสดงตัว)
  ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 2 วันทำการ
 
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612