Australia Visa วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารการขอวีซ่าออสเตรเลีย
 
1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังสีขาว
3. หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง
  เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
4. สมุดเงินฝากธนาคาร (Bank Book) ตัวจริง พร้อมสำเนา
  หรือหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank
  Certificate) (ภาษาอังกฤษ)
5. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และ ใบจองโรงแรม
7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน , นามบัตร (ถ้ามี)
8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,500 บาท (อัตรานี้ยังไม่รวมค่าบริการ)
9. ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 10 วันทำการ
  (โดยประมาณ) เอกสารที่ผู้เชิญต้องเตรียม.......คลิ๊กเลย!!
สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะ
  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 891 3612 / 084 660 1868