ขั้นตอนและวิธีการชำระเงิน

กรณีซื้อตั๋วเครื่องบิน / จองโรงแรมออนไลน์ / จองตั๋วรถไฟยุโรป /ตั๋วเรือ

1.ระบุประเทศที่ต้องการจองหรือเดินทางไป วัน เดือน ปี ที่เดินทางไป และกลับ จำนวนผู้เดินทางควรส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการจอง ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ หรือจองโรงแรม
2.ขอรับใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่
3.ทำการโอนเงินตามใบเสนอราคาที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ และเก็บสลิปการโอนไว้เป็นหลักฐาน ทำการแจ้งให้เจ้าที่ทราบ
4.เจ้าหน้าที่จะจัดส่งตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ หรือ เอกสารยืนยันการจองโรงแรม

กรณีใช้บริการยื่นวีซ่า

1.ระบุประเทศที่ต้องการเดินทางไป วันเดินทางไป-กลับ รับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่
2.เตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่แจ้ง และส่งมาที่อยู่ของบริษัท สยามออนทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3.เจ้าหน้าที่จะดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม จองคิว จัดเตรียมเอกสาร จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม หรือจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ท่าน
เพื่อใช้ในการยื่นวีซ่า และจะนัดวันยื่นกับท่าน
4.ชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าจองคิว ประกันการเดินทาง และอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯแจ้งกับท่าน
5.เจ้าหน้าที่จะมีการนัดหมายวันยื่นวีซ่า และจะมีเจ้าหน้าทีไปสถานทูตในวันยื่นวีซ่ากับท่าน
6.ลูกค้ารอรับวีซ่าของท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งไปให้ถึงบ้าน เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นวีซ่า
7. ในบางกรณีจะมีขั้นตอนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น วีซ่าแต่งงาน อาจจะมีการจดทะเบียนสมรส การเรียนภาษาตามที่สถานทูตกำหนด
การตรวจสุขภาพ หรือการตรวจประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

กรณีใช้บริการจองประกันการเดินทาง

1.ส่งสำเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทาง พร้อมทั้งแจ้งประเทศที่ต้องการเดินทาง วันเดินทางไป-กลับถึงเมืองไทย ชื่อผู้รับผลประโยชน์ แจ้งที่อยู่
ปัจจุบันและเบอร์โทรของท่าน
2.ชำระเงินตามใบเสนอราคาที่เจ้าหน้าที่ส่งให้
3.รอรับประกันการเดินทาง

กรณีใช้บริการแปลเอกสาร

1.ส่งสำเนาเอกสารที่ต้องการแปล พร้อมทั้งสำเนาพาสปอร์ตชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ชื่อบริษัท ที่ตรงตามพาสปอร์ตหรือที่สะกดที่ถูกต้อง และแจ้งภาษา
ที่ท่านต้องการแปล เช่น แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษ
2.เจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาตามใบเสนอราคา กรุณาชำระเงินตามใบเสนอราคา
3.รอรับเอกสารตามกำหนดที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้

เลขที่บัญชีที่ใช้ในการโอนชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ท่านสะดวกดังนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท สยามออนทัวร์(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 765-2-67373-7 สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ไม่มีเลขที่บัญชีอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ หากเป็นชื่อบุคคลอื่นๆ ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น