ประกันภัยการเดินทาง
ตารางกรมธรรม์ แผนอุ่นใจข้ามประเทศ  
ประกันการเดินทาง
ความคุ้มครอง (หน่วย : บาท) ผลประโยชน์
แผน 1       แผน 2 แผน 3
@การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ 1,000,000 1,500,000 2,000,000
@ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ      
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้าย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
@เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 60 วัน) 18,000

(300/วัน)

30,000(500/วัน)

36,000

(600/วัน)
@การสูญเสียของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท / ชิ้น) 40,000 50,000 70,000
@การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 4,000 10,000 150,000
@การบอกเลิกการเดินทาง และลดจำนวนวันเดินทาง 100,000 100,000 150,000
@ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 2,000,000 3,000,000 4,000,000
@ความล่าช้าของเที่ยวบิน (จ่าย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม) 2,000 4,000 6,000
@การจี้เครื่องบิน (ทุก 24 ชม. สูงสุด 60 วัน) 90,000 90,000 120,000
ตารางเบี้ยประกันภัย
ระยะเวลาเดินทาง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1-4 570 640 810
5-10 740 790 990
11-20 1,190 1,270 1,500
21-30 1,670 1,860 2,160
31-40 2,150 2,430 2,790
41-50 2,620 2,950 3,260
51-60 2,950 3,380 3,560
61-70 3,570 3,850 4,210
71-80 3,850 4,330 4,690
81-90 4,510 4,800 5,160
หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้รวมมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว * ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองอายุตั้งแต่ 1 -75 ปี * เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่ร่วมเดินทางกับบิดา มารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันประเทศภูมิลำเนา และประเทศผู้ได้รับความคุ้มครองพำนักอยู่ * สำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น ต้องใช้แผนวงเงินคุ้มครองตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป