ประกันภัยการเดินทาง
          หน้าที่ของประกันภัย ทุกท่านทราบดีแล้วเป็นบริการให้ความคุ้มครองเมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่างๆอันไม่พึงประสงค์ แต่ภัยต่างๆเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
วันเวลาใด ไม่มีใครทราบได้ เราทำได้เพียง ไม่ประมาณ และป้องกันเท่านั้น แต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่
ประมาณ เราก็ไม่สามารถห้ามคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราในขณะนั้นไม่ได้ ประกันภัยมีหลากหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับว่าท่านนักเดินทางจะำนำไปใช้กับสถานการณ์ใด สถานที่ เวลา และขณะนั้นกำลังทำอะไร เช่น ประกันเพื่อสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
ประกันการเดินทาง ประกันชีวิตเป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบของประกันก็มีหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือกสรร มีระดับราคา ระยะเวลาคุ้มครอง ที่แตกต่างกันไป
          ดังนั้นทาง บริษัท สยามออนทัวร์(ประเทศไทย) จำกัด ได้คัดสรรบริษัทที่ดีมีคุณภาพ ชื่อเสียง และความรับผิดชอบต่อลูกค้าและต่อสังคม
อย่าง กรุงเทพฯประกันภัย เพื่อให้ท่านอุ่นใจระหว่างการเดินทาง และสะดวก รวดเร็ว ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ที่ต่างประเทศ ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไร
รวมทั้งยัเป็นบริษัทที่สถานทูตให้การยอมรับในการยื่นแสดงหลักฐานการขอวีซ่าอีกด้วย ประกันภัยการเดินทางของกรุงเทพฯประกันภัยมดีงนี้
แผนประกันภัยต่างประเทศตารางความคุ้มครอง / แผนความคุ้มรองบุคคล
ความคุ้มครอง ( หน่วย : บาท ) ผลประโยชน์
แผน 1 แผน 2 แผน 3
@ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และสายตา หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ 1,000,000 1,500,000 2,000,000
@ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย 1,000,000 1,500,000 2,000,000
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ตารางเบี้ยประกันภัย ( หน่วย : บาท )
ระยะเวลาการเดินทาง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1-4 310 340 420
5-10 350 390 470
11-20 560 600 700
21-30 790 870 1,120
31-40 1,020 1,140 1,310
41-50 1,240 1,360 1,530
51-60 1,460 1,580 1,760
61-70 1,690 1,810 1,980
71-80 1,910 2,030 2,210
81-90 2,130 2,260 2,430
91-120 3,130 3,370 3,620
121-150 3,780 4,130 4,490
151-180 4,480 4,950 5,320

หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นได้รวมมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว * ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองอายุตั้งแต่ 1 -75 ปี * เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่ร่วมเดินทางกับบิดา มารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันประเทศภูมิลำเนา และประเทศผู้ได้รับความคุ้มครองพำนักอยู่ * สำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น ต้องใช้แผนวงเงินคุ้มครองตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป

มีต่อคลิ๊กเลย!!!